Jeffy là một võ sĩ quyền anh!
http://www.smlmerch.com