Minecraft, Nhưng bạn có thể chế tạo bất kỳ bộ giáp nào ... (Thử thách)
Theo dõi mạng xã hội của tôi:
∘ Twitter - @wispexe
∘ Instagram - @wispexe
∘ Twitch - https://www.twitch.tv/wisp
∘ Bất hòa - https://discord.gg/wisp
Đây là một thử thách Minecraft (1.16), trong đó tôi đang cố gắng tăng tốc Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, bạn có thể QUAY MẠNH khỏi BẤT KỲ KHỐI NÀO! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách 'Minecraft nhưng' ... Đây là một thử thách thực sự kỳ lạ.
#MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft