Đa-vít giết một người khổng lồ Phi-li-tin, phục vụ trong triều đình của Sau-lơ, sau đó trị vì Y-sơ-ra-ên trong 40 năm.