Chuỗi sự kiện trong vũ trụ #Marvel trước khi bước vào "Infinity War" (Phần 1)
------------------------------- --- -
Tập 2 Nhấp ngay !: https://youtu.be/Z9xTOGw25x0
Tập 3 Nhấp ngay !: http://y2u.be/2zKD_5YSvVs

Tín dụng: Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin từ trang của Luang

Jean Hor Tri #Avengers #InfinityWar #MadRADTV