Minecraft, Nhưng Mỗi Ore là siêu ... (Challenge)

Thực hiện theo socials của tôi:
∘ Twitter - @wispexe
∘ Instagram - @wispexe
∘ Twitch - https://www.twitch.tv/wisp
∘ Discord - https: / /discord.gg/wisp

Đây là một Minecraft (1.16) thách thức mà tôi đang cố gắng để speedrun Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, mỗi quặng là SUPER và giọt MỤC OP! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách 'Minecraft nhưng' ... Cái này thực sự kỳ lạ.

#MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft