Minecraft, Nhưng Mỗi mục là siêu ... (Challenge)

Thực hiện theo socials của tôi:
∘ Twitter - @wispexe
∘ Instagram - @wispexe
∘ Twitch - https://www.twitch.tv/wisp
∘ Discord - https: // discord.gg/wisp

Đây là một Minecraft (1.16) thách thức mà tôi đang cố gắng để speedrun Minecraft và đánh bại enderdragon, tuy nhiên, bạn mỗi mục bạn nghề được SUPER! Đây không phải là Minecraft Speedrunner VS Hunter, mà là một thử thách 'Minecraft nhưng' ... Cái này thực sự kỳ lạ.

#MinecraftBut #MinecraftChallenge #Minecraft